Chế tạo và nghiên cứu vật liệu Multiferroic LaFeO3 - PZT Luận văn ThS. Vật lý

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25402 tài liệu