Chế tạo và khảo sát tính chất màng nano alkanethiol trên bề mặt vàng (au) bằng phương pháp tự lắp ghép phân tử - sam

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8561 tài liệu