Characterization of bacteria isolated from silver pomfret (pampus argenteus euphrasen, 1788) cultured in nhatrang bay, vietnam

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu