Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa – thực tiễn tại sở nội vụ, thành phố cần thơ

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (2011 – 2014) ĐỀ TÀI: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA – THỰC TIỄN TẠI SỞ NỘI VỤ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LÂM BÁ KHÁNH TOÀN TRẦN NGỌC CẦM MSSV: B110036 LỚP: VĂN BẰNG 2 KHÓA: 37 Cần Thơ Tháng 4, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị và đồng nghiệp. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt trân trọng và chân thành tới: Thầy Lâm Bá Khánh Toàn, giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình hướng dẫn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tất cả quý thầy cô ở Khoa Luật, những người đã từng giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. Các thầy, cô trong hội đồng chấm luận văn đã cho tôi những đóng góp quý báu để hoàn chỉnh luận văn này. Thư viện Khoa Luật và Trung tâm học liệu – nơi cung cấp cho tôi những tư liệu quý báu để hoàn thành luận văn. Và cuối cùng, tôi xin cảm ơn đồng nghiệp, những người đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình nghiên cứu và hoàn tất đề tài. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày tháng năm GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. LÂM BÁ KHÁNH TOÀN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1 ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ............ 4 1.1 Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước ....................................................... 4 1.1.1 Hành chính và quản lý ................................................................................ 4 1.1.2 Quản lý nhà nước ........................................................................................ 4 1.1.3 Quản lý hành chính nhà nước...................................................................... 5 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính.................. 8 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thủ tục hành chính .............................. 8 1.2.1.1 Những quan điểm chung về thủ tục hành chính ..................................... 8 1.2.1.2 Ðặc điểm của thủ tục hành chính ........................................................ 10 1.2.1.3 Ý nghĩa của thủ tục hành chính ........................................................... 10 1.2.2 Phân loại các thủ tục hành chính ............................................................... 11 1.2.2.1 Phân loại theo đối tượng quản lý hành chính nhà nước ...................... 11 1.2.2.2 Phân loại theo các loại hình công việc cụ thể mà các cơ quan nhà nước được giao thực hiện trong quá trình hoạt động của mình ............. 12 1.2.2.3 Phân loại theo chức năng hoạt động của các cơ quan ........................ 12 1.2.2.4 Phân loại dựa trên quan hệ công tác .................................................. 12 1.2.3 Các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính ........................ 14 1.2.3.1 Các nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính ...................................... 14 1.2.3.2 Các nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính ...................................... 15 1.2.4 Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam ................................................... 16 1.2.4.1 Những quan điểm chung về cải cách hành chính ................................ 16 1.2.4.2 Sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam .................. 17 1.2.4.3 Nội dung cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam .............................. 18 CHƯƠNG 2. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA – THỰC TIỄN TẠI SỞ NỘI VỤ, THÀNH PHỐ CẦN THƠ .............................................................................................................................. 24 2.1 Lược sử quy định về cơ chế một cửa tại Việt Nam .......................................... 24 2.1.1 Giai đoạn từ năm 1991 đến 2001............................................................... 24 2.1.2 Giai đoạn từ năm 2001 đến nay................................................................. 25 2.2 Các quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và thực tiễn áp dụng tại Sở Nội Vụ, Thành Phố Cần Thơ .......................................................................................................... 27 2.2.1 Các quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ............................................................................. 27 2.2.1.1 Chỉ đạo ở Trung Ương........................................................................ 27 2.2.1.2 Chỉ đạo của Chính quyền thành phố Cần Thơ ..................................... 33 2.2.2 Tổng quan về Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ ........................................... 38 2.2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ ................................. 38 2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức .................................................................................... 41 2.2.3 Thực tiễn áp dụng Cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ ...... 42 2.2.3.1 Về tổ chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ ....... 42 2.2.3.2 Về quy trình hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ ............................................................................................. 44 2.2.3.3 Thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ ........................................................ 45 2.2.3.4 Ứng dụng công nghệ thông tin ............................................................ 46 2.2.4 Kết quả đạt được khi áp dụng cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nội vụ ................................................................................ 47 2.2.4.1 Đối với công dân và tổ chức ............................................................... 48 2.2.4.2 Về công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.............................. 49 2.2.4.3 Công tác thanh tra, tuyên truyền, và niêm yết công khai ..................... 50 2.2.4.4 Công tác ứng dụng công nghệ thông tin .............................................. 50 2.2.5 Đánh giá những mặt còn hạn chế và nguyên nhân ..................................... 51 2.2.5.1 Hạn chế .............................................................................................. 51 2.2.5.2 Nguyên nhân ...................................................................................... 52 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ TRONG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ...................................................... 54 3.1 Định hướng công tác cải cách thủ tục hành chính ở Thành Phố Cần Thơ......... 54 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội Vụ Thành Phố Cần Thơ................ 55 3.2.1 Hệ thống hóa các loại thủ tục hành chính và quy trình giải quyết .............. 55 3.2.2 Hướng đến dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các thủ tục hành chính..................................................................................................... 56 3.2.3 Công tác thông tin, tuyên truyền ............................................................... 57 3.2.4 Nâng cao nhận thức, trình độ của đội ngũ công chức và cơ sở hạ tầng của bộ phận một cửa ..................................................................................... 57 3.2.5 Theo dõi và đo lường thái độ, sự hài lòng của công dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính ................................................................... 58 3.2.6 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát..................................... 59 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 62 PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 68 Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của đất nước ta trong những năm thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt nam (năm 1986) đề ra đã tạo một bước chuyển có ý nghĩa hết sức quan trọng từ nền kinh tế kế hoạch hóa vận hành theo cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong tiến trình đó, cải cách hành chính được đặt ra như một đòi hỏi khách quan của thực tế để tạo tiền đề và thúc đẩy cải cách kinh tế. Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, Đảng và Nhà nước ta phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó quan trọng là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Để đạt được mục tiêu nói trên, một yêu cầu tiên quyết tối quan trọng là xây dựng một nền hành chính có hiệu lực. Có thể nói, cải cách hành chính vừa là điều kiện, vừa là bảo đảm khách quan cho thành công của sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta trong thời gian tới. Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Ngày 04/5/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/CP về Cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của dân và tổ chức. Ngày 17/9/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 với 4 nội dung: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Một trong các nội dung quan trọng của cải cách thể chế hành chính đó là cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ đã xác định phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu cơ bản là "Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân. Mở rộng cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, xóa bỏ kịp thời những quy định không cần thiết về cấp phép và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm định, giám định". Việc nhấn mạnh ưu tiên cải cách thủ tục hành chính là hoàn GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 1 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” toàn cần thiết và phù hợp. Muốn cải cách hành chính thì thủ tục hành chính phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà. Để đáp ứng yêu cầu đó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Ngày 22/6/2007, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Theo tinh thần trên, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ đã có những kế hoạch cụ thể, và tiến hành triển khai cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ với các lĩnh vực quản lý của mình có rất nhiều loại thủ tục hành chính với số lượng ngày càng gia tăng. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu của cá nhân ngày càng nhiều, đòi hỏi Sở phải có những đổi mới về qui trình giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng nền hành chính trong sạch lành mạnh, và để thực hiện Quyết định số 93/2007/Q Đ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ Tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở Nội vụ đã bố trí và phân công các công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở. Qua những năm hoạt động, bước đầu các lĩnh vực cơ bản đã được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện. Các thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Sở Nội vụ còn có những hạn chế. Nhận thấy đây là vấn đề có tính chất trọng yếu đối với hoạt động của Sở, em quyết định chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” là luận văn tốt nghiệp của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng quan về công cuộc cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng thời đánh giá lại quá trình áp dụng cơ chế Một cửa tại Sở Nội vụ để từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện việc cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy hoạt động của Sở. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên cơ sở tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cải cách thủ tục hành chính được quy định theo pháp luật hiện hành, đề tài sẽ tiến hành đi sâu nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ Thành GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 2 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” phố Cần Thơ, và đưa ra một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện. 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài đi sâu nghiên cứu những vấn đề chủ yếu sau: Một là, những vấn đề lý luận về cải cách thủ tục hành chính. Hai là, các quy định của pháp luật trong việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ. Ba là, một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả áp dụng cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa và thực tiễn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ trong thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2013. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để đạt được mục tiêu đề ra, người viết vận dụng một vài phương pháp nghiên cứu để làm công cụ phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. Kết hợp với các phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh luật viết, phương pháp nghiên cứu thực tiễn (phương pháp quan sát khoa học, phương pháp điều tra trực tiếp, phương pháp phỏng vấn, phân tích và tổng kết kinh nghiệm), trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp có tính khoa học. 6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được chia thành ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính. Chương 2. Các quy định của pháp luật về việc thực hiện cơ chế một cửa – Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ. Chương 3. Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ. GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 3 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.1 Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước 1.1.1 Hành chính và quản lý  Hành chính Thuật ngữ "Hành chính" được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Thuật ngữ "Hành chính" có gốc từ tiếng La tinh "Administratio", tiếng Anh "Administration" và tiếng Pháp là "Administration" có nghĩa là quản lý, lãnh đạo. Hành chính ngày nay được hiểu là hoạt động quản lý xã hội của nhà nước, nó phải được xem xét trong mối quan hệ Nhà nước và hệ thống chính trị, tức là trong một thể chế xã hội cụ thể. Hành chính nhà nước là lĩnh vực công, gắn liền với sự ra đời của Nhà nước, quyền lực nhà nước và thể hiện việc thực thi quyền lực nhà nước về mặt hành pháp1.  Quản lý Có rất nhiều khái niệm Quản lý khác nhau. Khái niệm Quản lý nói chung “Quản lý là sự điều khiển, chỉ đạo một hệ thống hay một quá trình, căn cứ vào những quy luật, định luật hay nguyên tắc tương ứng cho hệ thống hay quá trình ấy vận động theo đúng ý muốn của người quản lý nhằm đạt được mục đích đã đặt ra từ trước. Là một yếu tố thiết yếu quan trọng, quản lý không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Xã hội càng phát triển cao thì vai trò của quản lý càng lớn và nội dung càng phức tạp.”2 1.1.2 Quản lý nhà nước3 Nhà nước là một bộ phận trung tâm của hệ thống chính trị, nhà nước là chủ thể duy nhất nắm giữ quyền quản lý nhà nước trên toàn xã hội. Quản lý nhà nước là quản lý xã hội mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Từ khi xuất hiện, nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội được xem là quan trọng, cần thiết. Quản lý nhà nước được thực hiện bởi toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhằm thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước. Điểm khác nhau cơ bản giữa quản 1 Đoàn Trọng Truyến, Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa, Nhà xuất bản Tư pháp Hà Nội, năm 2006, tr 177. 2 Phan Trung Hiền, Giáo trình Luật Hành chính 1, trường Đại học Cần Thơ, năm 2009, tr.8-10 3 Phan Trung Hiền, Giáo trình Luật Hành chính 1, trường Đại học Cần Thơ, năm 2009, tr. 7-8 GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 4 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” lý nhà nước và các hình thức quản lý khác (ví dụ: quản lý của xã hội cộng sản nguyên thuỷ...) thể hiện: Quản lý nhà nước mang tính quyền lực nhà nước gắn liền với cưỡng chế nhà nước khi cần thiết; Quản lý nhà nước được thực hiện bằng bộ máy quản lý chuyên nghiệp; Quản lý nhà nước phải dựa chủ yếu trên cơ sở pháp luật; Quản lý nhà nước thể hiện cả tính giai cấp và tính xã hội; Có đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước chuyên trách có chế độ đãi ngộ riêng. 1.1.3 Quản lý hành chính nhà nước4 Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, của các cơ quan nhà nước khác và các tổ chức được nhà nước uỷ quyền quản lý trên cơ sở của luật và để thi hành luật nhằm thực hiện chức năng tổ chức, quản lý, điều hành các quá trình xã hội của nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước (nói tắt là quản lý nhà nước) chính là quản lý nhà nước chủ yếu diễn ra trong lĩnh vực hành pháp - được thực hiện bởi ít nhất một bên có thẩm quyền hành chính nhà nước. Vì vậy, quản lý hành chính nhà nước trước hết và chủ yếu được thực hiện bởi hệ thống cơ quan hành chính nhà nước: Chính phủ, các Bộ và các cơ quan chính quyền địa phương các cấp, ngoại trừ các tổ chức trực thuộc nhà nước mà không nằm trong cơ cấu quyền lực như các doanh nghiệp. Quản lý hành chính nhà nước có các đặc điểm sau:  Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động vừa mang tính chấp hành, vừa mang tính điều hành. Các cơ quan hành chính nhà nước thực thi quyền hành pháp, không có quyền lập pháp và tư pháp nhưng góp phần quan trọng vào quy trình lập pháp và tư pháp. Tính chấp hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thể hiện ở sự thực hiện trên thực tế các văn bản hiến pháp, luật, pháp lệnh và nghị quyết của cơ quan lập phápcơ quan dân cử. Tính điều hành của hoạt động quản lý hành chính nhà nước thể hiện ở chỗ là để đảm bảo cho các văn bản pháp luật của cơ quan quyền lực được thực hiện trên thực tế 4 Phan Trung Hiền, Giáo trình Luật Hành chính 1, trường Đại học Cần Thơ, năm 2009, tr. 8-10 GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 5 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” thì các chủ thể của quản lý hành chính nhà nước phải tiến hành các hoạt động tổ chức và chỉ đạo trực tiếp đối với các đối tượng quản lý thuộc quyền. Để đảm bảo sự thống nhất của hai yếu tố này đòi hỏi rất nhiều yêu cầu. Trong đó, quản lý hành chính nhà nước trước hết phải bảo đảm việc chấp hành văn bản của cơ quan dân cử đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, từ đó mà thực hiện quản lý điều hành. Mọi hoạt động chấp hành và điều hành đều phải xuất phát từ mục đích nhằm phục vụ cho nhân dân, đảm bảo đời sống xã hội cho nhân dân về mọi mặt, tương ứng với các lĩnh vực trong quản lý hành chính nhà nước.  Hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động mang tính chủ động và sáng tạo. Điều này thể hiện ở việc các chủ thể quản lý hành chính căn cứ vào tình hình, đặc điểm của từng đối tượng quản lý để đề ra các biện pháp quản lý thích hợp. Tính chủ động sáng tạo còn thể hiện rõ nét trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính, áp dụng pháp luật hành chính để điều chỉnh các hoạt động quản lý nhà nước. Chính do sự phức tạp, đa dạng, phong phú của đối tượng quản lý, các chủ thể quản lý phải áp dụng biện pháp giải quyết mọi tình huống phát sinh một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, chủ động và sáng tạo không vượt ra ngoài phạm vi của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật nhà nước. Để đạt được điều này, đòi hỏi tôn trọng triệt để tất cả các nguyên tắc trong hệ thống các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước.  Hoạt động quản lý hành chính nhà nước được bảo đảm về phương diện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Trước hết là bộ máy cơ quan nhà nước - đây là hệ thống cơ quan nhiều về số lượng, biên chế; phức tạp về cơ cấu tổ chức; đa dạng về chức năng, nhiệm vụ cũng như phương pháp hoạt động; có cơ sở vật chất to lớn, có đối tượng quản lý đông đảo, đa dạng, chủ thể chủ yếu là cơ quan hành chính nhà nước, đó là điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ quản lý. Các cơ quan hành chính trực tiếp xử lý công việc hàng ngày của Nhà nước, thường xuyên tiếp xúc với dân, giải quyết các yêu cầu của dân, là cầu nối quan trọng của Đảng, nhà nước với nhân dân. Nhân dân đánh giá chế độ, đánh giá Đảng trước hết thông qua hoạt động của bộ máy hành chính. Bảo đảm tính liên tục và ổn định trong hoạt động quản lý. Liên tục nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy hành chính nhà nước. Tính ổn định nhằm để GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 6 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” đảm bảo các hoạt động như: lưu trữ hồ sơ, giấy tờ. Đó có thể nói là trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước đối với xã hội.  Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có mục tiêu chiến lược, có chương trình và có kế hoạch để thực hiện mục tiêu. Công tác quản lý hành chính nhà nước là hoạt động có mục đích và định hướng. Vì vậy, phải có chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm. Mặt khác, cần có các chỉ tiêu mang tính định hướng trên cơ sở hệ thống pháp luật được áp dụng thực thi triệt để cho hoạt động quản lý, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đặt dưới sự quản lý ấy.  Quản lý hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa không có sự cách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa chủ thể quản lý và chủ thể của quản lý (chủ thể chịu sự quản lý) Cán bộ quản lý nhà nước phải là "công bộc" của nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, thu hút được rộng rãi quần chúng nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội. Chống quan liêu, cửa quyền, hách dịch, ức hiếp quần chúng.  Tính chuyên môn hoá và nghề nghiệp cao Đó chính là nghiệp vụ của một nền hành chính văn minh, hiện đại. Khi nói đến một "nền kinh tế tri thức"- nền kinh tế mà ở đó giá trị của tri thức, của sự hiểu biết được đặt lên hàng đầu-thì đội ngũ quản lý nền kinh tế tri thức ấy phải có một tầm vóc tương xứng. Quản lý nhà nước khác với hoạt động chính trị ở chỗ: trình độ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý thực tiễn làm tiêu chuẩn hàng đầu.  Tính không vụ lợi Quản lý hành chính nhà nước lấy việc phục vụ lợi ích công làm động cơ và mục đích của hoạt động. Quản lý hành chính nhà nước không phải vì lợi ích thù lao, càng không theo đuổi mục đích kinh doanh lợi nhuận. Cán bộ hành chính vì vậy phải bảo đảm "cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư". GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 7 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thủ tục hành chính5 1.2.1.1 Những quan điểm chung về thủ tục hành chính Theo nghĩa thông thường thủ tục là phương cách giải quyết công việc theo một trình tự nhất định. Cũng có thể hiểu thủ tục là những quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định chung phải tuân theo khi làm việc công. Trong hoạt động của mình, tương ứng với các chức năng, nhà nước cần phải đặt ra và tuân theo những quy tắc pháp lý, những quy định chung về trình tự, cách thức khi sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc. Khoa học pháp lý gọi đó là những quy phạm thủ tục. Quy phạm này gồm các bộ phận: thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp và thủ tục hành chính. Thủ tục lập hiến và lập pháp: là thủ tục làm hiến pháp và làm luật . Thủ tục tố tụng tư pháp: là thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự, định tội được thực hiện bởi các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Thủ tục hành chính: là thủ tục thực hiện thẩm quyền trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Toàn bộ các quy tắc pháp luật quy định về trình tự, trật tự thực hiện thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết nhiệm vụ nhà nước và công việc liên quan đến công dân tạo thành hệ thống quy phạm thủ tục. Chúng là những nguyên tắc bắt buộc các cơ quan nhà nước cũng như công chức nhà nước phải tuân theo trong quá trình giải quyết công việc thuộc chức năng của mình. Nó nhằm bảo đảm cho công việc đạt được mục đích đã định, phù hợp với thẩm quyền, chức năng do luật quy định cho các cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Bởi vậy có thể xem thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan nhà nước hoặc các cá nhân, tổ chức được ủy quyền trong việc thực thi công vụ, trong việc giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của dân. Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm thủ tục hành chính hoặc cho rằng thủ tục là cách thức, là lề lối giải quyết công việc theo một trình tự nhất định tức là quy định chung phải tuân theo khi thực hiện công vụ hoặc cho đó là trình tự phải thực hiện kế tiếp nhau theo thứ tự thời gian nhằm thực hiện công vụ hoặc cho rằng đó là trình tự 5 Phan Trung Hiền, Giáo trình Luật Hành chính 2, trường Đại học Cần Thơ, năm 2009 tr. 58-60 GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 8 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” kế tiếp nhau theo thứ tự thời gian nhằm thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền hợp pháp trong việc giải quyết các công việc của nhà nước và các kiến nghị, yêu cầu thích đáng của công dân hoặc tổ chức nhằm thi hành nghĩa vụ hành chính, bảo đảm công vụ nhà nước và phục vụ nhân dân. Do tính đa dạng của hoạt động quản lý hành chính nhà nước nên có rất nhiều loại thủ tục và tất cả các thủ tục đó có những đối tượng chung tạo thành khái niệm thủ tục hành chính. Từ những quan điểm trên có thể định nghĩa thủ tục hành chính như sau: "Thủ tục hành chính là trình tự về thời gian, không gian và là cách thức giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Nó được đặt ra để các cơ quan nhà nước có thể thực hiện mọi hình thức hoạt động cần thiết của mình trong đó bao gồm cả trình tự thành lập công sở, trình tự bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động cán bộ, công chức, trình tự lập quy, áp dụng quy phạm pháp luật để đảm bảo các quyền chủ thể và xử lý vi phạm, trình tự điều hành, tổ chức các hoạt động tác nghiệp hành chính." Chỉ có các hoạt động quản lý hành chính được quy phạm thủ tục hành chính điều chỉnh mới là thủ tục hành chính, còn các hoạt động tổ chức - tác nghiệp cụ thể nào đó trong hoạt động quản lý hành chính không được các quy phạm thủ tục hành chính điều chỉnh thì không phải là thủ tục hành chính . Thủ tục hành chính chủ yếu là thủ tục trong việc thực hiện chỉ đạo thi hành pháp luật. Thủ tục này do pháp luật quy định. Toàn bộ những quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính tạo thành một chế định quan trọng của luật hành chính gọi là chế định thủ tục hành chính. Về chế định thủ tục hành chính có thể chia thành một số nhóm sau: Nhóm quy định về quy chế ban hành thủ tục hành chính và thẩm quyền các cơ quan tiến hành thủ tục. Nhóm quy định việc thông qua quyết định cho từng loại thủ tục, truyền đạt đến cho người thi hành thủ tục; việc thực hiện và trình tự khiếu nại, giải quyết khiếu nại đối với quyết định ban hành. GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 9 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” 1.2.1.2 Ðặc điểm của thủ tục hành chính Thủ tục hành chính được thực hiện bởi nhiều cơ quan và công chức nhà nước. Ngoài cơ quan hành chính và công chức nhà nước là những chủ thể chủ yếu tiến hành thủ tục hành chính, theo quy định của pháp luật hiện hành các cơ quan hành pháp, các cơ quan tư pháp cũng có loại hoạt động thuộc hệ thống nền hành chính nhà nước cho nên các cơ quan này cũng thực hiện một số thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính là thủ tục giải quyết công việc nội bộ của nhà nước và công việc liên quan đến quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của công dân. Do vậy những công việc có thể đòi hỏi nhiều khâu, nhiều bước. Quản lý hành chính nhà nước chủ yếu là hoạt động cho phép, ra quyết định có tính chất đơn phương và đòi hỏi thi hành ngay nhằm mục đích giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả những công việc diễn ra hàng ngày trong xã hội. Do vậy, việc quy định thủ tục hành chính đòi hỏi phải kết hợp những khuôn mẫu ổn định tương đối và chặt chẽ với các biện pháp, thích ứng với từng loại công việc và đối tượng để đảm bảo kịp thời giải quyết được công việc theo từng trường hợp cụ thể . Hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện chủ yếu tại văn phòng công sở nhà nước và phương tiện truyền đạt quyết định cũng như các thông tin quản lý phần lớn là văn bản. Vì thế hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ với công tác văn thư. Nền hành chính nhà nước Việt Nam chuyển từ hành chính đơn thuần sang hành chính phục vụ, làm dịch vụ cho xã hội, từ cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung quan liêu sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã làm cho hoạt động quản lý hành chính ngày càng đa dạng về nội dung hình thức, phương pháp... Cải cách thủ tục hành chính là một hoạt động đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, hiệu quả và cần có sự chung sức giữa các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và của toàn dân, trong đó việc nhận thức và thực hiện của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước là nòng cốt quyết định. 1.2.1.3 Ý nghĩa của thủ tục hành chính Thủ tục hành chính đảm bảo cho các quy phạm vật chất quy định trong các quyết định hành chính được thi hành thuận lợi. Nếu bỏ qua các thủ tục hành chính thì trong nhiều trường hợp sẽ làm cho văn bản hành chính bị vô hiệu hóa dễ xảy ra quan liêu, cửa quyền, tùy tiện. GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 10 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” Thủ tục hành chính bảo đảm cho việc thi hành các quyết định được thống nhất và có thể kiểm tra được tính hợp lý cũng như các hậu quả do việc thực hiện các quyết định hành chính tạo ra. Thủ tục hành chính khi được xây dựng và vận dụng một cách hợp lý sẽ tạo khả năng sáng tạo trong việc thực hiện các quyết định quản lý đã được thông qua, đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động quản lý nhà nước. Thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Do vậy khi được xây dựng hợp lý và vận dụng tốt vào đời sống nó sẽ tạo ra mối quan hệ tốt giữa nhà nước với nhân dân. Thủ tục hành chính cũng là một biện pháp của pháp luật về hành chính nên việc xây dựng và thực hiện tốt các thủ tục hành chính sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình xây dựng và phát triển luật pháp. Ðặc biệt, khi nhà nước ta đang tiếp tục công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam thì thủ tục hành chính càng đóng vai trò quan trọng . Thủ tục hành chính xét trên một phương diện nhất định là sự biểu hiện trình độ văn hóa của tổ chức. Ðây là văn hóa giao tiếp trong bộ máy nhà nước, văn hóa điều hành, nó thể hiện mức độ văn minh của một nền hành chính phát triển. 1.2.2 Phân loại các thủ tục hành chính6 1.2.2.1 Phân loại theo đối tượng quản lý hành chính nhà nước Theo cách phân loại này, thủ tục hành chính được xác định cho từng chức năng của bộ máy quản lý hiện hành. Sự phân loại này giúp cho người quản lý xác định được tính đặc thù của lĩnh vực mà mình phụ trách từ đó đề ra yêu cầu xây dựng cho lĩnh vực này những thủ tục hành chính cần thiết nhằm quản lý tốt các nhiệm vụ đặt ra theo mục tiêu do nhà nước quy định. Căn cứ theo cách phân loại này thì ta có các thủ tục như: Thủ tục trước bạ, hộ tịch; Thủ tục trong lĩnh vực đăng ký và hoạt động kinh doanh; Thủ tục trong xuất nhập khẩu hàng hóa; Thủ tục liên quan đến đất đai, nhà ở, xây dựng; Thủ tục liên quan đến hoạt động đền bù và giải phóng mặt bằng… 6 Phan Trung Hiền, Giáo trình Luật Hành chính 2, trường Đại học Cần Thơ, năm 2009, tr. 64-66 GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 11 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” 1.2.2.2 Phân loại theo các loại hình công việc cụ thể mà các cơ quan nhà nước được giao thực hiện trong quá trình hoạt động của mình Theo cách phân loại này thì ta có các thủ tục như: Thủ tục thông qua và ban hành văn bản pháp quy; Thủ tục xét phong đơn vị, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua; Thủ tục tuyển dụng cán bộ; Thủ tục giải quyết các công việc hành chính theo yêu cầu hợp pháp của các cá nhân, tổ chức… Cách phân loại này có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng vì nó giúp cho người thừa hành công vụ và những người thi hành các thủ tục trong thực tế định hướng được công việc một cách dễ dàng và chính xác hơn. 1.2.2.3 Phân loại theo chức năng hoạt động của các cơ quan Cách phân loại này cũng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng như cách phân loại thủ tục hành chính theo các loại hình công việc cụ thể. Nó giúp cho các nhà quản lý khi giải quyết công việc chung có liên quan đến các tổ chức khác hoặc với công dân, tìm được các hình thức giải quyết thích hợp theo đúng chức năng quản lý nhà nước của cơ quan mình. 1.2.2.4 Phân loại dựa trên quan hệ công tác Theo cách phân loại này có thể chia thủ tục hành chính làm ba nhóm:  Thủ tục hành chính nội bộ: Là thủ tục thực hiện các công việc nội bộ trong cơ quan nhà nước, trong hệ thống cơ quan nhà nước và trong bộ máy nhà nước nói chung. Nó bao gồm các thủ tục quan hệ lãnh đạo, kiểm tra của các cơ quan nhà nước cấp trên đối với cấp dưới; quan hệ hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước cùng cấp, ngang cấp; quan hệ công tác giữa chính quyền cấp tỉnh với các bộ... đây là vấn đề quy định còn lỏng lẽo và các thủ tục đang có hiệu lực chưa được thi hành nghiêm. Thủ tục hành chính nội bộ bao gồm: thủ tục ban hành quyết định; thủ tục khen thưởng, kỷ luật; thủ tục lập các tổ chức, thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ viên chức nhà nước.  Thủ tục hành chính liên hệ: Là thủ tục tiến hành giải quyết các công việc liên quan đến quyền tự do, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính. Ðây là thủ tục rất đa dạng. GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 12 SVTH: Trần Ngọc Cầm Đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa - Thực tiễn tại Sở Nội vụ, Thành phố Cần Thơ” Trước hết nó là thủ tục giải quyết các yêu cầu, đề nghị của công dân và tập thể công dân. Trong những trường hợp công dân muốn thực hiện phải xin phép nhà nước. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét và giải quyết các đơn đó bằng quyết định hành chính cá biệt cho phép. Tuy nhiên, quá trình giải quyết đó phải tuân theo những trình tự, thủ tục nhất định. Có thể gọi đó là thủ tục cho phép, ví dụ: Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng; thủ tục xin giấy phép đăng lý kinh doanh, thủ tục giải quyết các yêu cầu của cơ quan, tổ chức khác của cơ quan nhà nước; thủ tục xem xét kiến nghị, yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân… Thứ hai là khi công dân hoặc tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính hay cố tình không chịu thi hành các quyết định hành chính thì các cơ quan hành chính hoặc cán bộ, công chức có thẩm quyền được thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử phạt hay cưỡng chế thi hành bằng quyết định hành chính có tính cách ra lệnh và các hành vi hành chính trực tiếp. Quá trình đó phải tuân theo các điều kiện, thủ tục do pháp luật quy định. Thủ tục cưỡng chế thi hành và xử phạt cần phải có thời hạn và điều kiện để tránh lạm quyền, xâm phạm đến quyền tự do, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thủ tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành chính; Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính... Thứ ba là trong một số trường hợp nhất định, cơ quan hành chính có quyền thực hiện việc trưng mua, trưng dụng, thu hồi đất. Tuy nhiên phải tuân theo thủ tục về trưng dụng, trưng mua, thu hồi đất có đền bù do luật quy định. Thủ tục này bao gồm: Thủ tục tiến hành trưng mua, trưng dụng; thủ tục thu hồi đất trong quy hoạch xây dựng…  Thủ tục văn thư Ðể đưa ra một quyết định hành chính đúng đắn, phù hợp cần phải dựa vào các căn cứ có tính chất chứng lý trong đó có nhiều chứng cứ là văn bản giấy tờ. Toàn bộ các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định liên quan chặt chẽ đến hoạt động văn thư, tạo thành thủ tục văn thư trong hoạt động hành chính. Thủ tục văn thư khá tỉ mỉ, phức tạp và tính chất văn thư tùy thuộc vào từng công việc cần giải quyết . Việc căn cứ vào tổ chức hoạt động của hành chính nhà nước là giải quyết trực tiếp công việc của nhà nước và của công dân. Việc phân loại thủ tục hành chính chỉ là ước lệ, có tính chất tương đối để nghiên cứu, còn trong thực tiễn các thủ tục đan xen, GVHD: Lâm Bá Khánh Toàn 13 SVTH: Trần Ngọc Cầm
- Xem thêm -