Tài liệu Bia nhat ky c«ng ty

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Bé C«ng nghiÖp Trêng cao ®¼ng c«ng nghiÖp hµ néi  NhËt Ký Thùc TËp T¹i: C«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n *********************  Gi¸o viªn híng dÉn: TrÇn ThÞ Dung.  Sinh viªn thùc hiÖn: Mai ThÞ Hoa.  Líp: KÕ To¸n – C§KT – Khãa 1. BØm S¬n ngµy 30 th¸ng 08 n¨m 2002
- Xem thêm -