Tài liệu Bia kinh te quoc dan

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n khoa kÕ to¸n ------------------ chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §Ò tµi: Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng bØm s¬n Gi¶ng viªn híng dÉn : PGS.TS. NguyÔn Minh Ph¬ng Sinh viªn : Mai thÞ thu hµ Líp : KÕ to¸n 1 - K38 hµ néi - 2010
- Xem thêm -