Tài liệu Bìa chuẩn (pc-20070101mkal's conflicted copy 2014-03-24)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ THANH HÓA – KHOA KINH TẾ ---------- BÀI TIỂU LUẬN MÔN: KIỂM TOÁN PHẦN 3 ĐỀ TÀI: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) THỰC HIỆN” GIÁO VIÊN HD : TH.S LÊ THỊ HỒNG HÀ NHÓM : 06 LỚP : ĐHKT8TH THANH HOÁ – NĂM 2015
- Xem thêm -