Bia bao cao tong hop

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN ----------------- BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Họ tên sinh viên : Mai Thị Thu Hà Lớp : Kế toán 1 – K38 Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Phương Hà Nội - 2010
- Xem thêm -