Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp khoa kinh tế luật tại công ty tnhh gas tech

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

Đã định dạng: Phông: Đậm Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Khoảng cách Trước: pt, Giãn cách dòng: Kép Đã định dạng: Giãn cách dòng: Ké 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP.................... 32 Đã định dạng: Phông: 16 pt Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 1.1, Khái quát chung về doanh nghiệp ....................................... 32 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 1.2, Nhiệm vụ của doanh nghiệp ................................................. 42 Trường Mã đã thay đổi 1.3, Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp ......................... 63 Trường Mã đã thay đổi 1.4, Cơ sở vật chất của doanh nghiệp ......................................... 73 Trường Mã đã thay đổi 1.5, Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp........................... 84 Trường Mã đã thay đổi 1.6, Mạng lƣới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .......... 84 Trường Mã đã thay đổi 2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA Trường Mã đã thay đổi DOANH NGHIỆP ......................................................................... 105 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 2.1, Luật Doanh nghiệp ............................................................ 115 Đã định dạng: Đều, Giãn cách dòn Kép Trường Mã đã thay đổi 2.2, Luật Thƣơng Mại ............................................................ 1256 Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Giãn cách dòng: Ké Trường Mã đã thay đổi 2.3, Luật đầu tƣ.......................................................................... 136 Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Đều, Giãn cách dòn Kép 3. THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ........ 1467 SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 1 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3.1, Việc áp dụng Luật doanh nghiệp .................................... 1467 Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 3.2, Việc áp dụng Luật thƣơng mại ...................................... 1678 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 3.3, Việc áp dụng Luật đầu tƣ .................................................. 188 Đã định dạng: Giãn cách dòng: Ké Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ HỆ Trường Mã đã thay đổi THỐNG PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:.................................................. 209 4.1, Thành tựu ........................................................................... 209 4.2, Hạn chế ......................................................................... 231011 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Đều, Giãn cách dòn Kép Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 5. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT .......... 261112 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Giãn cách dòng: Ké 6. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN ......................................... 3013 6.1, Pháp luật về hợp đồng thƣơng mại quốc tế ................ 301314 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Đều, Giãn cách dòn Kép Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi 6.2, Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán hàng hóa Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi ............................................................................................... 301314 Trường Mã đã thay đổi Trường Mã đã thay đổi Đã định dạng: Giãn cách dòng: Ké 6.3, Pháp luật về hợp đồng điện tử ...................................... 301314 Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 0.5 cm, Trái + 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1, Khái quát chung về doanh nghiệp - Tên Doanh nghiệp: Đã định dạng: Thụt lề: Dòng đầu tiên: 0 cm, Khoảng cách Sau: 0 pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GAS TECH Tên giao dịch: GAS TECH CO., LTD - Địa chỉ của Doanh nghiệp: Trụ sở, nhà xưởng: Khu Công nghiệp Đã định dạng: Phông: 16 pt, Cô đọ bởi 0.6 pt Tiên Sơn, Bắc Ninh - Giấy đăng ký kinh doanh Đã định dạng: Phông: 16 pt : Sốsố :117/GPĐT-KCN-BN, ngày Ccấp ngàycấp : ngày 28 tháng 12 năm 2004, - Nnơi cấp : Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Đã định dạng: Phông: Đậm - Điện thoại: (0241) 3714193 . Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm - Fax: (0241) 371419 SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 3 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Đã định dạng: Phông: Đậm Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tổng vốn đầu tư: 150.000 USD trong đó :vốn cố định là Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) 84.000 USD, vốn lưu động là 66.000 USD, vốn pháp định là 80.000 USD GASTECH là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do chủ đầu tư GEN KOIKE. Quốc tịch: Nhật Bản xin thành lập tại nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.Gen Koike có địa chỉ thường trú: 305 Nenokami Nagakute Aichigun Aichi, Nhật Bản với hộ chiếu số:TZ 0260185 cấp ngày 7/04/2004 tại lãnh sự quán Nhật Tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn GASTECH là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp linh kiện và bộ phận điện tử. Chú thích [S1]: Khi trình bày văn bản em nên để các mục cho hợp lý, em để th hẳn vào nhìn rất rối Chú thích [S2]: Nếu em ko viết tách được thì xncucũcũng ko đc phép bỏ Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt 1.2, Chức năng và nNhiệm vụ của doanh nghiệp ( NẾU EM KO Đã định dạng: Phông: Times New Roman, 16 pt VIẾT TÁCH ĐC CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ THÌ CŨNG Chú thích [S3]: Dấu phẩy phải viết li từ trước và cách từ sau Đã định dạng: Phông: 16 pt Chú thích [S4]: Dấu chấm cũng vậy KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỎ NHƯ VẬY Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt C ng ty là 1 doanh nghiệp 100 vốn đầu tư Nhật Bản chuyên Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: Đậm sản xuất , lắp ráp linh kiện và bộ phận điện tử . C ng ty có nhiệm vụ Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm sau: SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 4 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhận và sử dụng có hiệu quả, ảo toàn phát tri n vốn đầu tư Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đ ng nghành ngh đ đăng ký, chịu trách nhiệm trước nhà nước v kết quả sản xuất kinh doanh của c ng ty. + Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm của c ng ty, phương án đầu tư liên doanh, đ án tổ chức quản lý của công ty, giao kế hoạch và ki m tra giám sát các đơn vị thành viện của công ty. + Tổ chức đi u hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ki m tra giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của c ng ty. Đổi mới công nghệ theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nhằm tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường hiện nay. + Xây dựng các chỉ tiêu mức nội bộ v lao động vật tư, thiết bị xây dựng, đơn giá ti n lương, quy chế trả lương, phân phối thu nhập cho người lao động trong công ty theo nguyên tắc phân phối theo lao động và theo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đã định dạng: Phông: Đậm + Tuy n dụng lao động theo luật lao động, đi u động bố trí cho Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm các đơn vị thành viên của công ty theo yêu cầu, nhiệm vụ. SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 5 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Đã định dạng: Phông: Đậm Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) nghệ và c ng tác năng cao trình độ v mọi mặt cho đội ngũ cán ộ, c ng nhân viên toàn c ng ty… 1.3, Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hiện nay, GASTECH chuyên : - Sản xuất mút xốp và các sản phẩm bằng mút xốp; - Sản xuất gia công các loại miếng đệm kỹ thuật; - Sản xuất, lắp ráp thiết bị gia dụng, dụng cụ nhà bếp Các sản phẩm của GASTECH sẽ được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam 49% sản phẩm và xuất khẩu 51% sản phẩm. Với năng lực sản xuất Bảng đã định dạng Tên sản phẩm Năng lực sản xuât ước tính lớn nhất Đã định dạng: Ở tâm, Thụt lề: Trá 0 cm, Giãn cách dòng: Kép, Dừng t 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái Số lượng Đơn giá Giá trị 30.000 0.19 65,413 Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái 2. Vòng đệm 57,219 Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái 3. Miếng đệm 98,339 Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái 37,592 Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái 1. Tấm lọc gió 4. Đế cao su Đã định dạng: Phông: Đậm 5. Dây cao su 8,130 Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 6 Đã định dạng: Phông: Đậm Báo cáo thực tập tốt nghiệp 6. Ống cao su 7. Zoăng cửa 465,231 20.000 0.95 348,869 tủ lạnh Tổng doanh 1,080,793 Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái thu 1.4, Cơ sở vật chất của doanh nghiệp Đã định dạng: Thụt lề: Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng cách Sau: 0 p Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái Công ty trách nhiệm hữu hạn GasTech nằm trong khu công nghiệp Tiên Sơn- là một khu công nghiệp có vị trí tự nhiên và hệ thống giao thông phát tri n, thuận tiện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Hơn nữa, GasTech được đầu tư với số vốn 150.000 USD cùng với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại của Nhật Bản. Hiện nay c ng ty đang sở hữu nhi u loại máy móc hiện đại phục vụ cho việc sản xuất linh kiện điện tử như: máy tiện, máy hàn, , máy đùn,… cùng với công nghệ lắp ráp tiên tiến nhất của Nhật Bản, bên cạnh đó còn có đội ngũ nhân viên có kỹ thuật cao, lành ngh , giàu kinh nghiệm. Hệ thống nhà xưởng của c ng ty được xây dựng đảm bảo Đã định dạng: Phông: Đậm việc sản xuất, lắp ráp và an toàn cho lao động. Các sản phẩm của Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm GasTech sản xuất và lắp ráp được đưa đến tay khách hàng thông qua SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 7 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Đã định dạng: Phông: Đậm Báo cáo thực tập tốt nghiệp đội ngũ vận chuy n gồm 5 xe chuyên dụng, lu n đảm bảo hàng hóa Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) đến tay khách hàng một cách nhanh nhất và chất lượng nhất. t 1.5, Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn GasTech Đã định dạng: Thụt lề: Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng cách Sau: 0 p Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái Đã định dạng: Phông: 16 pt Tổng giám đốc Mr. GenKoibe Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: Times New Roman Giám đốc nhà máy Mr.Shinabe Kota Đã định dạng: Phông: Times New Roman Phòng quản lí sản xuất kinh doanh Đã định dạng: Phông: Times New Roman Phòng kế toán Đã định dạng: Phông: Times New Roman Quản lý máy Ki m tra, ki m soát Kế toán Hành chính nhân sự Vận chuy n Tạp vụ Đã định dạng: Phông: Times New Roman Đã định dạng: Phông: Times New Roman Trưởng nhóm bộ phận Trưởng nhóm bộ phận Trưởng nhóm bộ phận Trưởng nhóm bộ phận Trưởng nhóm bộ phận Trưởng nhóm bộ phận Công nhân Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) 1.6, Mạng lƣới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hiện nay, GasTech mới chỉ có nhà xưởng tại khu công nghiệp Tiên Sơn thế nhưng sản phẩm của GasTech lại được tiêu thụ ở nhi u nơi, có mặt tại cả thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Sản phẩm của GasTech được tiêu thụ 49% tại thị trường Việt Nam, cung cấp cho nhi u doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử từ bắc vào nam và 51% sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài. Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái 2. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Pháp luật là công cụ quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội. Do đó, doanh nghiệp cần phải thông hi u pháp luật và có trách nhiệm tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Bên cạnh đó, pháp luật Đã định dạng: Phông: 16 pt, Cô đọ bởi 0.5 pt Chú thích [S5]: VỚI NHƯNG MỤC NGẮN MÀ E ĐỂ THÀNH 2 DÒNG NHÌN KO ĐẸP, ĐỂ FONT-CONDENSED ĐẨY CHỮ LÊ NHÉ Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt, Cô đọ bởi 0.5 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng các Sau: 0 pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái cũng là c ng cụ phục vụ cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động trong việc vận dụng và sử dụng pháp luật đ đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và phòng tránh những Đã định dạng: Phông: Đậm rủi ro không mong muốn. Việc nắm bắt những kiến thức cơ ản v Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm pháp luật kinh doanh và tạo lập ý thức pháp luật là yêu cầu cấp thiết SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 10 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với doanh nghiệp trong đi u kiện cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) hiện nay. Một số bộ luật đi u chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có th k đến như: 2.1, Luật Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2005 ra đời với mục đích nhằm đảm bảo quy n lợi cũng như nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp. Theo Đi u 1 Luật Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng các Sau: 0 pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái doanh nghiệp 2005 v phạm vi đi u chỉnh của Luật doanh nghiệp có nêu rõ: “Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế; quy định về nhóm công ty”. Cũng theo quy định của luật này, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.Có th thấy rằng, muốn tham gia vào hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cần phải tuân thủ các quy định v thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và các quy định Đã định dạng: Phông: Đậm khác của pháp luật có liên quan Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhờ quá trình nghiên cứu chuyên sâu luật doanh nghiệp mà công Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) ty trách nhiệm hữu hạn GASTECH đ nhận thức và có những hi u biết cụ th v loại hình doanh nghiệp mà mình đ hoạt động, nắm rõ quy n và nghĩa vụ của Giám đốc , Hội đồng thành viên, Ban ki m soát … từ đó có sự phối hợp quản lý giữa các bộ phận, phòng, an được nhuần nhuyễn, tạo hiệu quả cao nhất trong công việc 2.2, Luật Thƣơng Mại Theo quy định của Luật thương mại 2005, “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Thụt lề: Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng cách Sau: 0 p Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”. Có th nói, hoạt động thương mại theo quy định của luật này là tổng hợp của rất nhi u hành vi thương mại khác nhau. Luật thương mại quy định rõ các chế tài v các hoạt động thương mại như mua án hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại … và các chế tài v xử lý vi phạm khi có tranh chấp xảy ra. Luật thương mại ra đời nhằm bảo vệ các chủ th trong hợp đồng thương mại trước đối thủ cạnh tranh, đồng Đã định dạng: Phông: Đậm thời cũng quản lý các đối tượng này đ bảo vệ quy n lợi của khách Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm hàng, các đối tác kinh doanh và đảm bảo trật tự xã hội. SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 12 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn GASTECH là một tổ chức kinh tế Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch nt định, được đăng ký theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh, sinh lời. C ng ty đ thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng sản phẩm,… vì vậy, GASTECH cũng chịu sự đi u chỉnh của Luật thương mại 2005. 2.3, Luật đầu tƣ Luật đầu tư 2005 quy định các hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quy n và nghĩa vụ của các nhà đầu tư; ảo đảm quy n, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích và ưu đ i đầu tư; quản lý nhà nước v đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. Những quy định của Luật Đầu tư và các đi u khoản được quy định chi tiết tại các Nghị định hướng dẫn thi hành đ mở rộng quy n tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư ằng việc xóa bỏ một loạt rào cản đầu tư kh ng phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện mạnh mẽ m i trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày Đã định dạng: Phông: Đậm càng thuận lợi, minh bạch và ình đẳng giữa các nhà đầu tư.nhờ đó Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Việt Nam có cơ hội có được nguồn vốn từ nước ngoài đ xây dựng và SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 13 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp phát tri n , được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) đầu của quốc tế. Ngoài ra . Luật đ áp dụng phổ biến chế độ đăng ký đầu tư; i ỏ hàng loạt các quy định mang tính chất xin - cho, ki m duyệt đối với nhà đầu tư; chuy n thủ tục quản lý hoạt động của dự án đầu tư từ cơ chế ti n ki m sang cơ chế hậu ki m...Luật Đầu tư còn gi p cho các nhà đầu tư Việt Nam có cơ hội đầu tư ra nước ngoài, đem những tiến bộ của mình đến với bạn bè quốc tế, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đ ngày càng phát tri n hơn. Là doanh nghiệp với 100% vốn nước ngoài, GASTECH cần nghiên cứu kỹ Luật đầu tư đ có th biết được thủ tục , quy trình đầu tư, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho việc đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, nắm chắc được quy n lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia đầu tư tại nước Việt Nam từ đó có th đưa ra những chính sách phát tri n phù hợp tạo ra lợi nhuận cao nhất cho nguồn vốn đầu tư của mình. 3. THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI Đã định dạng: Phông: Đậm HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm 3.1, Việc áp dụng Luật doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 14 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn GASTECH đ nghiêm t c chấp Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) hành các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và các nghị định hướng dẫn thi hành như nghị định 102/2010/NĐ-CP, nghị định 43/2010/NĐ-CP… Cụ th : - Nghiêm túc thực hiện trong việc thành lập tổ chức hoạt động và quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo đ ng quy định trong Luật doanh nghiệp 2005 và nghị định 43/2010/NĐ – CP. - Thực hiện kinh doanh theo đ ng ngành ngh đăng kí kinh doanh, hồ sơ c ng ty có nội dung kê khai đầy đủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005. - Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đ ng hạn theo quy định của pháp luật v kế toán. Công ty TNHH Gas Tech thực hiện đầy đủ và hoàn chỉnh sổ sách kế Đã định dạng: Phông: 16 pt, Cô đọ bởi 0.2 pt toán và báo cáo kế toán liên quan đến mọi giao dịch và hoạt động của mình. Các sổ sách kế toán và báo cáo sẽ được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn kế toán Việt Nam, và được sự đồng ý, ki m tra của cơ quan tài chính Việt Nam. Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: Đậm Hệ thống kế toán được áp dụng của Công ty là: Hệ thống kế toán Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Việt Nam. SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 15 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của C ng ty được thực hiện theo Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) quy định của Bộ tài chính Việt Nam.Năm tài chính của Công ty TNHH Gas Tech được bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 hàng năm.Năm tài chính đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư và kết thúc vào ngày 31/12/2005. - Đăng ký m số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. - Bảo đảm và chịu trách nhiệm v chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn đ đăng ký hoặc công bố. - Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật v thống kê; định kỳ áo cáo đầy đủ các thông tin v doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quy n theo mẫu quy định. - Tuân thủ quy định của pháp luật v quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, m i trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. 3.2, Việc áp dụng Luật thƣơng mại Đã định dạng: Phông: 16 pt, Cô đọ bởi 0.2 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Thụt lề: Trái: 0 cm Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng các Sau: 0 pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Phông: Đậm Trong quan hệ thương mại, chữ tín là một trong những tiêu chí Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm tối cao mà các ên đ u hướng tới nhằm xây dựng các mối quan hệ SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 16 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp thương mại lâu dài và b n vững. Tuy nhiên, tiêu chí “tin tưởng nhau” Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) đ phục vụ cho mục đích “sinh lợi” của hoạt động thương mại không chỉ phải được th hiện bằng số lượng giao dịch, thời gian làm việc với nhau, giá trị hợp đồng mà càng tin nhau, các bên càng phải rõ ràng, sòng phẳng v các nội dung liên quan đến quy n, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhau trong bản hợp đồng. Hợp đồng càng thỏa thuận chi tiết càng có nhi u thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng của các bên. Nhận thức được vấn đ vô cùng quan trọng trong việc kí kết hợp đồng thương mại, c ng ty đ thực hiện những hợp đồng với đối tác với đầy đủ nội dung cần thỏa thuận, bên cạnh đó cũng quy định rõ ràng quy n và nghĩa vụ của các ên, các đi u khoản v bồi thường, phạt hợp đồng giúp cho việc giải quyết trở nên dễ dàng khi có tranh chấp xảy ra. Các hợp đồng thương mại của công ty ký kết dựa trên sự thỏa thuận và tự nguyện của các bên tham gia, doanh nghiệp luôn chú ý thực hiện theo đ ng hợp đồng đ thỏa thuận và ký kết, đảm bảo đ ng chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng, địa đi m … Do được quan tâm và chú ý nên các vấn đ tranh chấp liên quan Đã định dạng: Phông: Đậm đến thương mại rất ít khi xảy ra với c ng ty. Hơn thế nữa, các hợp Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm đồng mua án được ký kết ngày càng nhi u,doanh thu hàng năm của SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 17 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp liên tục tăng. Trong năm 2010 doanh thu của công ty là Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) 21 230 075 299đ thì năm 2011 là 31 701 477 130đ và năm 2012 doanh thu đạt được là 35 371 374 537 đ. 3.3, Việc áp dụng Luật đầu tƣ Nắm bắt được các thủ tục đăng ký đầu tư, quy n và nghĩa vụ của mình khi tham gia đầu tư tại Việt Nam, c ng ty TNHH GASTECH đ chấp hành nghiêm t c các quy định của Luật Đầu tư 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ th như : - Căn cứ vào hình thức đầu tư trực tiếp thành lập doanh nghiệp Chú thích [S6]: EM ĐỂ Ý KHÔNG, 2 ĐOẠN VĂN BẢN TRÊN DƯỚI CĂN LỀ KHÔNG ĐỀU NHAU Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp - Tổng vốn đầu tư : 150.000 USD ( một tram năm mươi nghìn đ la Mỹ) - Thời hạn dự án : thời gian hoạt động của công Ty TNHH Gas Tech là hai mươi năm k từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. Tuy nhiên thời gian hoạt động có th được chia gia hạn thêm ngoài thời hạn hoạt động an đầu với sự đ nghị của chủ đầu tư và có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quy n Đã định dạng: Phông: Đậm - Thời gian thuê đất thuê nhà xưởng tuân theo các quy định của Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Luật đầu tư SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 18 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Tiến độ thực hiện dự án: K từ ngày được cấp Giấy phép đầu Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) tư, tiến độ dự án này được thực hiện như sau:Lắp đặt thiết bị: Trong vòng 30 ngày sau khi được cấp giấy phép đầu tư;Vận hành thử: Trong vòng 30 ngày sau khi lắp đặt thiết bị;Sản xuất chính thức: Sau khi vận hành thử - Ngân hàng và đồng ti n thanh toán: theo quy định tại đi u 61 của Luật đầu tư C ng ty TNHH Gas Tech dùng: ti n Việt Nam là đồng ti n hạch toán được thực hiện theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời đi m chuy n đổi.Đơn vị tính: VND (Việt Nam Đồng)Công ty TNHH Gas Tech thực hiện việc thanh, quyết toán thông qua tài khoản ti n Việt Nam và ti n nước ngoài mở tại Ngân hàng Việt Nam, hoặc tại ngân hàng liên doanh, hoặc tại chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đặt tại Việt Nam, hoặc tại ngân hàng nước ngoài nếu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận. Đã định dạng: Khoảng cách Sau: pt, Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1.75 cm, Trái Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ) SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG THI HÀNH VÀ Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Viền: Dưới cùng: (K hở nhỏ Dày-Mỏng, Tự động, 3 pt Đ rộng đường kẻ) HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THƢƠNG MẠI ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: Chú thích [S7]: Không dùng dấu (:) s mục Chú thích [S8]: 4.1, Thành tựu Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: 16 pt Qua quá trình nghiên cứu và tìm hi u thực tế tại c ng ty ta có thế nhận xét khái quát rằng: C ng ty nhìn chung đ thực hiện đ ng và đủ Đã định dạng: Thụt lề: Dòng đầu tiên: 1.2 cm, Khoảng cách Sau: 0 p Giãn cách dòng: Kép, Dừng tab: 1. cm, Trái các quy định mà pháp luật đ ra, đó là những văn ản luật, dưới luật đi u chỉnh trực tiếp hay gián tiếp mọi hoạt động của c ng ty từ sản xuất kinh doanh đến các hoạt động hành chính, nhân sự... Sự hi u iết v pháp luật của cán ộ c ng nhân viên nói chung, và trong từng vị trí làm việc nói riêng ngày một được hoàn thiện, đảm ảo cập nhật và vận dụng đ ng những quy định pháp luật hiện hành đang có hiệu Đã định dạng: Phông: 16 pt, Cô đọ bởi 0.2 pt lực.Tuy gặp phải khó khăn khi tình hình kinh tế lâm vào khủng hoảng , sản xuất kinh doanh có đ i ch t ị đình trệ nhưng nhận thức được ý nghĩa v cùng quan trọng của pháp luật trong việc tổ chức, quản lý và duy trì hoạt động kinh doanh, công ty vẫn thường xuyên khuyến khích cán ộ c ng nhân viên trong c ng ty chủ động tìm tòi, học hỏi đ củng Đã định dạng: Phông: 16 pt Đã định dạng: Phông: Đậm cố sự am hi u pháp luật của mình, ên cạnh đó c ng ty cũng tạo đi u Đã định dạng: Phông: Đậm Đã định dạng: Phông: Đậm kiện cung cấp những nguồn tài liệu liên quan cho nhân viên. SV Nguyễn Thị Thanh- MSV 10d200181-Page 20 Đã định dạng: Viền: ng: (Khe hở n Mỏng-Dày, Tùy chỉnh Color(RGB(98,36,35)), 3 pt Độ rộng đường kẻ)
- Xem thêm -