Bài toán nội suy và mạng nơron rbf

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8577 tài liệu