Bài toán biên dirichlet cho phương trình elliptic cấp hai phi tuyến hoàn toàn

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu