Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (11)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

LỰC LO-REN-XƠ I. LỰC LO-REN-XƠ 1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ Mọi hạt mang điện tích chuyển động trong một từ trƣờng, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực này đƣợc gọi là lực Lo-ren-xơ. 2. XÁC ĐỊNH LỰC LO-REN-XƠ Lực Lo-ren-xơ do từ trƣờng có cảm ứng từ tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc : + Có phƣơng vuông góc với và ; + Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của khi q0 > 0 và ngược chiều khi q0 < 0. Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra; + Có độ lớn: f = |q0|vBsinα (1) II. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG TỪ TRƢỜNG ĐỀU 1. Chú ý quan trọng Khi hạt điện tích q0 khối lƣợng m bay vào trong từ trƣờng với vận tốc mà chỉ chịu tác dụng của lực Lo-ren-xơ thì luôn luôn vuông góc với nên không sinh công, động năng của hạt đƣợc bảo toàn nghĩa là độ lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt là chuyển động đều. 2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG TỪ TRƢỜNG ĐỀU Chuyển động của hạt điện tích là chuyển động phẵng trong mặt phẵng vuông góc với từ trƣờng. Trong mặt phẵng đó lực Lo-ren-xơ luôn vuông góc với vận tốc , nghĩa là đóng vai trò lực hƣớng tâm: f = = |q0|vB (2) Kết luận: (SGK) R = (3) LỰC LO-REN-XƠ ( LORENTZ) 1. Vòng dây Hem-hôn 2. Vòng tròn e 3. Quy tắc bàn tay trái 4. Bóng đèn hình1 5. Bóng đèn hình 2 6. Bóng đèn hình 3 7. GT HT cực quang 1. Vòng dây Hem-hôn 2. Vòng tròn e 3. Quy tắc bàn tay trái 4. Bóng đèn hình1 5. Bóng đèn hình 2 6. Bóng đèn hình 3 7. GT HT cực quang LỰC LO-REN-XƠ ( LORENTZ) 1. Vòng dây Hem-hôn 2. Vòng tròn e 3. Quy tắc bàn tay trái 4. Bóng đèn hình1 5. Bóng đèn hình 2 6. Bóng đèn hình 3 7. GT HT cực quang
- Xem thêm -