Tài liệu Bài giảng bài lăng kính vật lý 11 (8)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giáo viên: bïi tuyÕt lan KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Chiếu một tia sáng từ khơng khí vào mơi trường cĩ chiết suất n. i là gĩc tới, r là gĩc khúc xạ, gĩc khúc xạ sẽ nhận giá trị nào sau đây? (hình vẽ) S A. i‡0, r=0 B. i=r C. i>r D. i - Xem thêm -