Tài liệu Bài giảng bài hiện tượng khúc xạ ánh sáng vật lý 9 (9)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng điện tử Vật lý lớp 9 Người thực hiện : Võ Văn Minh Đơn vị công tác : Trường THCS Thắng Minh Diễn Thắng- Diễn Châu –Nghệ An BÀI 40 HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Vật lý lớp 9 Ở lớp 7 các em đã học về một số hiện tƣợng truyền Ánh sáng - Hãy nêu Định luật truyền thẳng của Ánh sáng ? - Có thể nhận biết đƣợc đƣờng truyền tia sáng bằng những cách nào ? Địnhmắt luậtsao truyền của nguồn Ánh sáng : -Đặt cho thẳng nhìn thấy sáng -Trongtia một môitrong trƣờng đồngtốitính và mờ -Chiếu sáng buồng trong trong suốt, Ánh sáng truyền đi theo - đƣờng Tìm vị trí ghim đinh để tia sáng truyền thẳng qua nó Vật lý lớp 9 Ngày 28.....tháng .01.....năm 2010.......... Trong chƣơng 3 chúng ta sẽ nghiên cứu hiện tƣợng truyền Ánh sáng qua một số môi trƣờng trong suốt đặc biệt Em hãy tự đọc phần “Đặt vấn đề ở đầu bài 40”? Vật lý lớp 9 Ngày 28.....tháng .01.....năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 –BÀI 40 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát ? Quan sát hình (40.2) và nêu nhận xét về đƣờng truyền của tia sáng S I K Vật lý lớp 9 Ngày ..28..tháng 01......nămn2010 .......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : Hiện tƣợng Tia sáng truyền từ môi trƣờng trong suốt này sang môi trƣờng trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trƣờng gọi là hiện tƣợng Khúc xạ Ánh sáng ? Hãy nêu kết luận hiện tƣợng xảy ra khi ánh sáng truyền từ không khí vào nƣớc S I K Vật lý lớp 9 Ngày 28......tháng .01.....năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : Hiện tƣợng Tia sáng truyền từ môi trƣờng trong suốt này sang môi trƣờng trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trƣờng gọi là hiện tƣợng Khúc xạ Ánh sáng 3 - Một số khái niệm ? Tìm hiểu quy ƣớc một số khái niệm trong hiện tƣợng Khúc xạ Ánh sáng Vật lý lớp 9 Ngày 28......tháng ..01....năm 2010.......... Hiện tượng khúc xạ Ánh sáng P N S - Tia tới : SI - Tia Khúc xạ : IK i I - Điểm tới : I -Pháp tuyến : NN' -Góc tới : SIN= i r K -Góc khúc xạ KIN‘= r N' - Mặt phẳng tới : (P) Vật lý lớp 9 Ngày 28......tháng .01.....năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : ? N i 3 - Một số khái niệm -Tia tới : SI - Điểm tới : I - Tia Khúc xạ : IK - Pháp tuyến : NN' - Góc tới SIN - Góc Khúc xạ : KIN' - Mặt phẳng tới chứa tia tới SI và pháp tuyến NN' I r K N' S Vật lý lớp 9 Ngày .28...tháng ..01....năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Qua thí nghiệm Hãy .bố Hãytríkết thíluận - Vị trí của nghiệm tia Khúc xạ nhƣ hình - So sánh góc 40.2 khúc SGK xạ và góc tới ? 1 - Quan sát 2 - Kết luận : 3 - Một số khái niệm -Tia tới : SI - Điểm tới : I - Tia Khúc xạ : IK - Pháp tuyến : NN' - Góc tới i= SIN ,Góc Khúc xạ i'= KIN' - Mặt phẳng tới chứa tia tới SI và pháp tuyến NN' 4 – Thí nghiệm 5 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ không khí sang nƣớc thì : - Tia Khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới N i I r K N' S Vật lý lớp 9 Ngày ..28....tháng .01.....năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : 3 - Một số khái niệm ? N i 4 – Thí nghiệm 5 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ không khí sang nƣớc thì : - Tia Khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới I r K N' S Vật lý lớp 9 Ngày .28...tháng ..01....năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : 3 - Một số khái niệm 4 – Thí nghiệm 5 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ không khí sang nƣớc thì : - Tia Khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới Hãy Thực dự đoán, khithí tia sáng truyền từ hiện nghiệm nhƣ nƣớc ra không khí thì hiện tƣợng hình 40.3 SGK ? cóxảy ra đúng như trong trường hợp trên không ? N II - SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI TRUYỀN TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ I 1 - Dự đoán K N' S 2 .Thí nghiệm kiểm tra -Đổ nƣớc vào bình -Ghim đinh vào tấm xốp tại điểm A ngang với đáy bình , tại điểm B ngang mặt nƣớc -Đặt tấm xốp trong nƣớc -Ghim đinh C ở vị trí tấm xốp trên không khí sao cho khi đặt B mắt nhìn thấy đinh C che khuất cả hai đinh A và B - Lấy tấm xốp lên kiểm tra xem 3 đinh có thẳng hàng A không ? Hãy giải thích hiện tƣợng C đó Vật lý lớp 9 Ngày 28.....tháng 01......năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : 3 - Một số khái niệm 4 – Thí nghiệm 5 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ không khí sang thì nƣớc : - Tia Khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới II - SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI TRUYỀN TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ 1 - Thí nghiệm 2 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ nƣớc sang không khí thì : - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ lớn hơn góc tới Từ kết quả thí nghiệm hãy kết luận - Vị trí tia khúc xạ ? - So sánh góc tới và góc khúc xạ ? ? N Không khí r I nƣớc i s N' k Vật lý lớp 9 Ngày 28.....tháng ...01...năm 2010.......... CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1 - Quan sát 2 - Kết luận : 3 - Một số khái niệm 4 – Thí nghiệm 5 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ không khí sang nƣớc thì : - Tia Khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới III - VẬN DỤNG II - SỰ KHÚC XẠ CỦA TIA SÁNG KHI TRUYỀN TỪ NƯỚC SANG KHÔNG KHÍ 1 - Thí nghiệm 2 - Kết luận : Khi tia sáng truyền từ nƣớc sang không khí thì : - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới - Góc khúc xạ lớn hơn góc tới ? C 7 : Phân biệt các hiện tƣợng khúc xạ và phản xạ Ánh sáng ? C8? Hãy trả lời vấn đề đặt ra ở đầu bài? B A Khi chƣa có nƣớc thì đầu B của đũa che khuất ánh sáng từ đầu A truyền tới mắt nên không nhìn thấy đầu A  khi đổ nƣớc vào thì các tia sáng từ đầu A ở trong nước truyền tới mắt bị khúc xạ (góc khúc xạ lớn hơn góc tới )nên mắt nhìn thấy ảnh ảo của B điểm A nằm tại C, do đó nhìn thấy đầu A của đũa C A Vật lý lớp 9 Ngày .28....tháng .01.....năm ..2010 CHƢƠNG 3 - QUANG HỌC III :VẬN DỤNG TIẾT 44 - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG •Hiện tƣợng tia sáng truyền từ môi trƣờng trong suốt này sang môi trƣờng trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách hai môi trƣờng gọi là hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng • Khi tia sáng truyền từ không khí sang nƣớc , góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới * Khi tia sáng truyền từ nƣớc sang không khí , góc khúc xạ lớn hơn góc tới ? Qua nội dung bài học hãy cho biết -Hiện tƣợng Khúc xạ Ánh sáng là gì ? - Kết luận về sự khúc xạ khi ánh sáng truyền từ không khí vào nƣớc và ngƣợc lại ? Có thể em chƣa biết Do hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng nên thƣờng ƣớc nhầm độ sâu của nƣớc trong các ao hồ và sông suối. Thực tế thì chúng ta chỉ nhìn thấy ảnh của đáy ao hồ đƣợc nâng lên khoảng 1/3 so với độ sâu thực của nó. Vì vậy mà các em nhỏ cần lƣu ý khi tập bơi C A Độ sâu nhìn thấy Độ sâu thực Vì sao ta nhìn thấy con cá ở trong nƣớc lớn hơn khi đƣợc bắt lên bờ cũng đƣợc giải thích dựa trên hiện tƣơng này. Công việc về nhà Làm các bài tập bài 40 SBT Soạn trƣớc bài 41 sgk Bài học đến đây kết thúc.kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ.chúc các em học giỏi
- Xem thêm -