Bacterial community dynamics and metabolite changes in myeolchi-aekjeot, a korean traditional fermented fish sauce, during fermentation

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu