Antimicrobial susceptibility of edwardsiella tarda isolated from clown knifefish (chitala chitala)

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu